Tisk

Pravidla pro sezónu 2013

Ročník | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
| 2020 | 2021 | 2022

I. Nejvyšší orgán Podřipské hasičské ligy v PÚ

Rada Podřipské hasičské ligy je nejvyšším orgánem na soutěži.

II. Účast

Soutěže se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z celé ČR i ze zahraničí na základě přihlášky k jednotlivým soutěžím v kategoriích muži a ženy.

Za přihlášku k soutěži se považuje zaplacení startovného.

III. Rozsah soutěže

Soutěže se zúčastní družstva, která se prezentují nejpozději 15 min. před nástupem družstev na začátku soutěže. Pouze ve výjimečných případech (např. porucha vozidla při dopravě na soutěž) povoluje start pořadatel soutěže. V tomto případě je nutné kontaktovat zástupce daného pořadatele v radě přes mobilní telefon.

Všechny závody PHL začínají jednotně od 10 hodin. Nástup družstev začíná v 9:45 hod. a v 9:55 hod. je příprava prvního družstva. Startovné bude uhrazeno družstvy při prezentaci. Výše startovného za jedno družstvo je 200 Kč. Přihlásit se a vybrat startovní pořadí bude možné také na stránkách http://www.podripskaliga.cz

IV. Způsob provedení požárního útoku

Podle platných Směrnic hasičských soutěží (schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1.1. 2012) a pravidel – výjimek platných pro Podřipskou hasičskou ligu (uvedených v článcích I. až XVI. pravidlech PHL) na sklopné a nástřikové terče.

Na soutěžní dráhu je povolen vstup pouze soutěžnímu družstvu při pokusu a technické četě.

Na soutěžní dráhu je družstvům zakázáno umísťovat jakékoliv značky, mimo značek umístěných pořadatelem.

Družstvo smí při provádění požárního útoku použít vlastní přetlakový ventil schváleného typu. Pokud družstvo provede požární útok bez přetlakového ventilu, tak pořadatel ne nese žádnou odpovědnost za zdraví soutěžících.

Koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody a musí být našroubován i po vytažení z vodního zdroje. Pokus je platný i tehdy spadl-li koš do vodního zdroje nebo mimo něj a byl následně našroubován na savici před ponořením do vody. Došroubování koše v kádi se nehodnotí. Savice musí být řádně sešroubovány dohromady a našroubovány na stroji do ukončení požárního útoku.

V. Technické podmínky

Útočné vedení – výjimky ze směrnic hasičských soutěží:

 • popis překážek a nářadí
  • hadice „B75“ minimální plošná šíře 113 mm
  • hadice „C52“ minimální plošná šíře 79 mm
  • délka hadic minimálně 19 m
  • proudnice průměr výstřikové hubice 12,5 – 13 mm
  • sací koš 110 mm – rozměry ok maximálně 10×10 mm
  • kontrola délky hadic po ukončení požárního útoku, změřením minimálně jedné libovolné hadice u každého soutěžního družstva určené rozhodčím
  • v případě použití hákových klíčů nesmí být tyto nijak upraveny
 • stroj
  • přenosná motorová stříkačka s funkčními klouby a klapkou, která vychází ze schváleného typu
  • ovládání plynu mechanické na směšovacím zařízení, nebo na místě vyrobeném výrobcem
  • výfukové potrubí musí procházet vývěvou
 • doba na přípravu a provedení pokusu
  • doba přípravy u kategorie TOP je 5 minut, provedení pokusu do 2 min
  • doba přípravy u kategorie PPS12 jsou 3 minuty, provedení pokusu do 2 min
 • provedení disciplín
  • 1 požární útok = družstvo soutěží na vlastní stroj

   2 požární útok = družstvo soutěží na jednotný stroj PPS 12 a na 2 „B“ (pořadatel pokud možno použije svou nebo podle domluvy a potřeby dodají SDH Nové Dvory)

  • každá tato kategorie se hodnotí zvlášť podle bodování PHL
  • motorová stříkačka může být v době startu v chodu (může se nastartovat v průběhu času pro přípravu základny)
  • mezi zuby půlspojek musí projít volně vložený zalaminátový list papíru
  • čára v době výstřiku vody je nedotknutelná (čáry a prostoru za ní se nesmí nic dotýkat)
  • podložka pod savice se může používat pouze hladká, rovná bez výřezů o max. tloušťce 10 mm
 • neplatnost pokusu
  • proudnice se nesmí dotýkat čáry nástřiku a smí být opřena o zem

Výstroj soutěžících a družstva je jednotná (pracovní, nebo sportovní, kalhoty ke kotníkům), s možností krátkého rukávu trika (trika v kalhotách).

Musí být jednotný dres pro družstvo, včetně barevného provedení.

Obuv pracovní nebo sportovní, nejsou povoleny kopačky – tretry jsou povoleny (délka hřebů max.6mm).

Opasek a ochranná přilba odpovídající pravidlům PS.

VI. Jiná ustanovení

Soutěžící smí na jedné soutěži startovat pouze ve dvou družstvech (vlastní + 1× cizí). To se týká i žen, které startují v mužské kategorii.

Družstvo může mít zapůjčeného pouze jednoho závodníka, který tento pokus absolvuje v dresu svého družstva. Každé družstvo může půjčit pouze jednoho závodníka. V případě porušení tohoto ustanovení budou potrestána všechna družstva, za která soutěžící startoval neplatným pokusem!

V mužské družstvu mohou i startovat ženy (smíšené družstvo).

Rada PHL má možnost do 6 dnů změnit výsledky soutěže, pokud na základě fotografií družstev zjistí, že bylo porušeno pravidlo o půjčování.

Na nástupu před soutěží a po soutěži musí být každé zúčastněné družstvo nastoupeno v minimálním počtu 4 osob řádně ustrojených (soutěžní dres, stejnokroj atd.). Vztahuje se jen na horní část oblečení. Při nedodržení tohoto pravidla bez omluvy budou dotčenému družstvu odebrány všechny body získané v soutěži. Kontrolou pravidla se pověřují rozhodčí na základně. Akceptování tohoto pravidla, včetně ukázněnosti na nástupech, by mělo zvýšit celkovou úroveň I. ročníku „Podřipské hasičské ligy“ a renomé těchto závodů v očích divácké veřejnosti.

VII. Měření času

Čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou na dvě desetinná místa.

Terče musí být konstruovány tak, aby byly vybaveny viditelnou signalizací ukončení pokusu (světelně, mechanicky nebo kombinace obou způsobů).

Při selhání časomíry (časomíra se nezastaví) družstvo opakuje svůj pokus. K opakování pokusu nastupuje družstvo po dohodě s pořadatelem.

Při selhání časomíry delším než jedna hodina, rozhodne hlavní rozhodčí společně s radou Podřipské hasičské ligy o dalším průběhu soutěže.

VIII. Příprava základny

Začíná uvolněním základny = odstranění soutěžního stroje ze základny a povelem „Na základnu“.

Před provedením požárního útoku předloží družstvo soutěžní nářadí k přejímce na PŘÍPRAVNÉ ZÁKLADNĚ. Bez provedené přejímky materiálu nebude družstvu umožněn start. Stanovený rozhodčí ve vyhrazeném prostoru provede kontrolu tohoto materiálu.

Připravenost základny při startu osvědčí rozhodčí zvednutím praporku, od tohoto momentu je zakázáno provádět úpravy na základně bez svolení rozhodčího. Svolení (do časového limitu) se vyžaduje zvednutím ruky ve směru k rozhodčímu základny. Bylo-li družstvo po odchodu od základny již vyzváno rozhodčím ke startu povelem startéra „Na místa, připravte se!“, končí stanovený limitní čas na přípravu prvního startu (a to i před jeho naplněním) a jakékoli překročení startovní čáry, od počátku tohoto povelu, je bráno jako špatný start. Od počátku uvedeného povelu je základna uzavřena (platí i pro případný opakovaný start).

Možnost znovuotevření základny je pouze při technické závadě na straně rozhodčích či pořadatele, při přerušení pokusu Radou PHL nebo při náhlé změně povětrnostních podmínek, a to na dobu nejvýše do 1 minuty od znovuotevření základny.

Základnu mohou připravovat jen členové soutěžního družstva, toto se nevztahuje na donesení a umístění přenosné požární stříkačky, to mohou provést i nečlenové soutěžního družstva, ale neprodleně pak tento prostor opustí.

Vedoucí družstva označený vestou může stát poblíž ženského družstva při přípravě základny, ale nesmí se dotýkat žádného materiálu.

IX. Startování

Povely „NA MÍSTA, PŘIPRAVTE SE !“, „POZOR !“, výstřel.

Každé soutěžní družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra, nebo startovací techniky (selhání výstřelu apod.).

Startování musí být prováděno startovací pistolí. Při špatném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem nebo píšťalkou.

Překročení startovní čáry po povelu startéra „POZOR“ je bráno jako ulitý start.

Při pádu materiálu mimo základnu, startér smí startovat.

X. Hodnocení jednotlivých soutěží

Družstva umístěná v jednotlivých soutěžích s platným časem, v kategorii mužů na prvních 15 místech a v kategorii žen na prvních žen 10 místech, obdrží body do celkového hodnocení.

Podřipské hasičské ligy takto:

Umístění Body muži Body ženy Umístění Body muži Body ženy
1. 15 10 11. 5 0
2. 14 9 12. 4 0
3. 13 8 13. 3 0
4. 12 7 14. 2 0
5. 11 6 15. 1 0
6. 10 5 16. 0 0
7. 9 4 17. 0 0
8. 8 3 18. 0 0
9. 7 2 19. 0 0
10. 6 1 20. 0 0

Při dosažení stejného času přísluší oběma, nebo více družstvům nejvyšší možný počet bodů za dosažené umístění (1. místo 15 b., 1. místo 14 b., 3. místo 13 b.).

Za neplatný pokus je automaticky 0 bodů.

Bodování zůstává stejné i při případném rozstřelu stanoveném pořadatelem.

Družstva na bodovaných místech se musí zúčastnit vyhlášení výsledků (výjimku povoluje rada Podřipské okresní ligy a pořadatel). Družstva, která se nemohou zúčastnit vyhlášení výsledků mají povinnost nahlásit toto pořadateli.

Při neúčasti na závěrečném nástupu bez omluvení, nebudou družstvu získané body započítány do celkového hodnocení Podřipské hasičské ligy.

XI. Protesty

Protest musí být podán písemně do 10 minut po ukončení pokusu se zálohou 500 Kč, která bude v případě uznání protestu družstvu vrácena. V opačném případě propadá ve prospěch pořadatele.

XII. Celkové vyhodnocení Podřipské hasičské ligy

Vítězem seriálu a držitelem putovního poháru Podřipské hasičské ligy se stává družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů.

V případě, že bude bodové hodnocení družstev stejné, rozhoduje počet lepších umístění, v případě rovnosti bodů i potom bude následovat rozstřel (další pokus).

Vítěz dané kategorie se stává na jeden rok držitelem putovního poháru (družstva na prvních 3 místech, obdrží poháry hrazené z fondu ligy).

XIII. Rada Podřipské hasičské ligy

Rada má právo před zahájením soutěže překontrolovat regulérnost dráhy a splnění podmínek pro pořadatele, jak jsou uvedeny v pravidlech.

Rada má právo změnit, zrušit nebo přidat pořadatele pro následující ročník.

Vyžadovat, dle možností, odstranění nedostatků před zahájením soutěže.

Zajistí 2 kvalifikované rozhodčí a startéra!

Na závodech musí být přítomni minimálně 3 členové Rady PHL. Pro platné rozhodnutí Rady PHL je zapotřebí nadpoloviční většina z přítomných hlasů.

V případě podání protestu a situaci, kdy o protestu nebude moci jednoznačně rozhodnout hlavní rozhodčí, plní funkci odvolací komise složení rady Podřipské hasičské ligy:

Jméno a příjmení Sbor Telefon Funkce
Pavel Novák SDH Hrobce 777 859 229 Předseda rady
Jindřich Konfršt SDH Bechlín 724 746 472 Člen rady
Jaroslav Kopal SDH Nové Dvory 606 119 246 Člen rady
Jaroslav Vocásek SDH Předonín 723 174 947 Člen rady
Michaela Levická SDH Dřemčice 737 982 409 Člen rady
Johana Švehlová SDH Štětí 739 660 382 Člen rady
Antonín Drbal SDH Černuc 606 440 111 Člen rady

XIV. Podmínky pro pořadatele soutěže

Každý pořadatel odevzdá jednorázový příspěvek do fondu Podřipské hasičské ligy 1 500 Kč. Pokud pořadatel neodevzdá příspěvek do stanovené termínu, tak mu bude pořadatelství odebráno.

Zpracuje propozice své soutěže s uvedením termínu, místa, času prezentace, zahájení, pořadí startu jednotlivých kategorií (muži – ženy/ženy – muži) a počtu základen. V dostatečném předstihu je zašle, nebo předá soutěžním družstvům.

Přijme do soutěže všechna přihlášená družstva.

Zajistí kvalitní přípravu závodní dráhy, její řádné vytyčení (zamezení přístupu do dráhy z obou jejích podélných stran a prostoru kolem startu a základny), ozvučení a zázemí soutěže, včetně odpovídajícího sociálního zařízení.

Zajistí vyvěšení pravidel Podřipské hasičské ligy v požárním útoku na viditelném místě.

Vyznačí místo pro měření délky hadic.

V případě, že se podaří zajistit sponzora Podřipské hasičské ligy, zajistí instalaci jeho reklamního panelu na nejsledovanějším místě soutěže a uveřejní jeho logo a jméno v propozicích své soutěže.

Pořadatel je povinen na soutěžní dráhu umístit značky pro obě kategorie:

 1. ve vzdálenosti 18 m (3B) a 17,5 m (2B) od čáry nástřiku pro pravý i levý proud v ose otvoru terče (značka odhozu hadice C)
 2. ve vzdálenosti 36 m (3B) a 35 m (2B) od čáry nástřiku v ose mezi oběma terči značku pro odložení rozdělovače, ve vzdálenosti 18 a 36 m (3B) a 17,5 a 35 m (2B) od středu základny a středem mezi oběma terči značku pro odhození hadice B.

Vyhlášení výsledků proběhne maximálně 20 min. po ukončení posledního požárního útoku dne (výjimku tvoří závěrečná soutěž seriálu).

Zabezpečí poháry pro první tři družstva za všechny kategorie (soutěž započítávaná do Podřipské hasičské ligy) s označením místa a roku konání a označením kategorie.

Pořadatel je povinen akceptovat a dodržovat všechna ustanovení ve všech článcích/bodech/pra­videl Podřipské hasičské ligy. Zajistí přípravnou základnu, případně vyhrazený prostor pro přejímku materiálu. Zajistí vytisknutí výsledků závodu pro všechna družstva.

XV. Soutěže zařazené do III. ročníku Podřipské hasičské ligy

Termíny soutěží se stanovují pomocí dohodovacího řízení a shody organizátorů.

Podřipská hasičská liga v požárním útoku

Podřipská hasičská liga © 2022 ~ Vytvořil milanpala.cz ~ Redakční systém FSL CMS