Tisk

Pravidla pro sezónu 2024

Ročník | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024

I. Nejvyšší orgán Podřipské hasičské ligy v PÚ

Rada Podřipské hasičské ligy je nejvyšším orgánem na soutěži.

II. Účast

Soutěže se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z celé ČR i ze zahraničí na základě přihlášky k jednotlivým soutěžím v kategoriích muži a ženy.

Za přihlášku k soutěži se považuje písemná přihláška a zaplacení startovného.

III. Rozsah soutěže

Soutěže se zúčastní družstva, která se prezentují nejpozději 15 min. před nástupem družstev na začátku soutěže. Pouze ve výjimečných případech (např. porucha vozidla při dopravě na soutěž) povoluje start pořadatel soutěže. V tomto případě je nutné kontaktovat zástupce daného pořadatele v radě přes mobilní telefon.

Všechny závody PHL začínají jednotně od 9 hodin (výjimky musí schválit Rada PHL). Nástup družstev začíná v 8:30 hod., do 8:45 hod. bude stanoveno konečné pořadí družstev (výjimky povoluje rada PHL) a v 8:55 hod. je příprava prvního družstva.

Startovné bude uhrazeno družstvy při prezentaci. Výše startovného za jedno družstvo je 400 Kč. Přihlásit se a vybrat startovní pořadí bude možné také na stránkách http://www.podripskaliga.cz

IV. Způsob provedení požárního útoku

Podle platných Směrnic hasičských soutěží (schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1.1. 2012) a pravidel – výjimek platných pro Podřipskou hasičskou ligu (uvedených v článcích I. až XVI. pravidlech PHL) na sklopné a nástřikové terče.

Na soutěžní dráhu je povolen vstup pouze soutěžnímu družstvu při pokusu a technické četě.

Na soutěžní dráhu je družstvům zakázáno umísťovat jakékoliv značky, mimo značek umístěných pořadatelem.

Družstvo smí při provádění požárního útoku použít vlastní přetlakový ventil schváleného typu. Pokud družstvo provede požární útok bez přetlakového ventilu, tak pořadatel ne nese žádnou odpovědnost za zdraví soutěžících.

Koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody a musí být našroubován i po vytažení z vodního zdroje. Pokus je platný i tehdy spadl-li koš do vodního zdroje nebo mimo něj a byl následně našroubován na savici před ponořením do vody. Došroubování koše v kádi se nehodnotí. Savice musí být řádně sešroubovány dohromady a našroubovány na stroji do ukončení požárního útoku. Celé sací vedení musí být po vyndání z kádě po ukončení útoku vcelku a řádně sešroubováno. Výjimku však tvoří prasklá savice (stejné jako u prasklé hadice po dokončení útoku), pokud tým útok stihl dokončit.

V. Technické podmínky

Útočné vedení – výjimky ze směrnic hasičských soutěží:

 • popis překážek a nářadí
  • hadice „B65“ minimální plošná šíře 100 mm
  • hadice „C42“ minimální plošná šíře 65 mm
  • délka hadic minimálně 19 m
  • proudnice průměr výstřikové hubice 12,5 – 13 mm
  • sací koš 110 mm – rozměry ok maximálně 10×10 mm
  • kontrola délky hadic po ukončení požárního útoku, změřením minimálně jedné libovolné hadice u každého soutěžního družstva určené rozhodčím
  • v případě použití hákových klíčů nesmí být tyto nijak upraveny
  • vodící náběhy u savic jsou povolené, pokud nejsou zjevně upravovány
  • vnitřní vedení u sacího koše je povoleno, pokud není zjevně upraveno
 • stroj
  • přenosná motorová stříkačka s funkčními klouby a klapkou, která vychází ze schváleného typu
  • ovládání plynu mechanické na směšovacím zařízení, nebo na místě vyrobeném výrobcem
  • výfukové potrubí musí procházet vývěvou
 • doba na přípravu a provedení pokusu
  • doba přípravy u kategorie TOP je 4 minut, provedení pokusu do 2 min
  • doba přípravy u kategorie ŘÍP jsou 4 minuty, provedení pokusu do 2 min
 • provedení disciplín
  • 1 požární útok TOP = družstvo soutěží na vlastní stroj (muži 3,,B“ – ženy 2,,B“), doba přípravy 4 minuty

   2 požární útok ŘÍP = družstvo soutěží na vlastní stroj (muži 2,,B“ – ženy 2,,B“), doba přípravy 4 minuty

  • každá tato kategorie se hodnotí zvlášť podle bodování PHL
  • motorová stříkačka může být v době startu v chodu (může se nastartovat v průběhu času pro přípravu základny)
  • v kategorii ŘÍP startují ženy pouze se strojem v klidu
  • mezi všemi spoji musí projít volně vložený zalaminovaný list papíru
  • nástřiková čára je nedotknutelná (čáry a prostoru za ní se nesmí nic dotýkat)
  • podložka pod savice se může používat pouze hladká, rovná bez výřezů o max. tloušťce 12 mm
  • družstvo má na sklopné terče pouze 1 obsah kádě, což tzv. nebude se dopouštět káď v průběhu PÚ. Výjimku tvoří závod, kde budou nástřikové terče, kdy je povinností pořadatele káď dopouštět
 • neplatnost pokusu
  • proudnice se nesmí dotýkat čáry nástřiku a smí být opřena o zem

Výstroj soutěžících a družstva je jednotná (pracovní, nebo sportovní, kalhoty ke kotníkům), s možností krátkého rukávu trika (trika v kalhotách).

Musí být jednotný dres pro družstvo, včetně barevného provedení.

Obuv pracovní nebo sportovní, nejsou povoleny kopačky – tretry jsou povoleny (délka hřebů max.6mm).

Opasek a ochranná přilba musí odpovídat schválenému typu. Soutěžící v jednom družstvu nemusejí mít jednotný typ přilby stejné barvy. Upevňování jakýkoliv předmětů (vyjma polepů) na přilbu je zakázáno.

VI. Jiná ustanovení

Soutěžící smí na jedné soutěži startovat pouze ve dvou družstvech (vlastní + 1× cizí). To se týká i žen, které startují v mužské kategorii.

Družstvo může mít zapůjčeného pouze jednoho mužského závodníka, který tento pokus absolvuje v dresu svého družstva a může mít i libovolný počet žen (smíšené družstvo). Každé družstvo může půjčit pouze 1 závodníka. To platí i pro smíšená družstva. V případě porušení těchto ustanovení budou potrestána všechna družstva, za která soutěžící startoval neplatným pokusem!

Rada PHL má možnost do 30 dnů změnit výsledky soutěže, pokud na základě fotografií družstev zjistí, že bylo porušeno pravidlo o půjčování.

Na nástupu před soutěží a po soutěži musí být každé zúčastněné družstvo nastoupeno v minimálním počtu 4 osob řádně ustrojených (soutěžní dres, stejnokroj atd.). Vztahuje se jen na horní část oblečení. Při nedodržení tohoto pravidla bez omluvy budou dotčenému družstvu odebrány všechny body získané v soutěži. Kontrolou pravidla se pověřují rozhodčí na základně. Akceptování tohoto pravidla, včetně ukázněnosti na nástupech, by mělo zvýšit celkovou úroveň Podřipské hasičské ligy a renomé těchto závodů v očích divácké veřejnosti.

Startovní listina v kategorii TOP muži, ženy je neměnná. Tak jak se uzavře v pátek (což je den před závodem), tak bude prezentována na závodech. Ve výjimečných případech jako je zranění na závodu, může Rada udělat změnu.

Startovní listina v kategorii ŘÍP muži, ženy je měnná. Tím pádem může nastoupit ženské družstvo v mužské kategorii nebo naopak. Jen musí být v listině název např. SDH Rohatce muži nebo SDH Rohatce ženy, aby se vědělo, do jaké kategorii bude zařazeno. (zjednodušeně může být na kategorii ŘÍP mix startovní listina).

K rozhodčímu základy je nápomocen tzv. pomocný rozhodčí. Jeho úkolem bude kontrola materiálu a řádného ustrojení soutěžících. Dále kontrola družstev, aby byla včas na přípravné základně. Pomocný rozhodčí bude i sledovat průběh útoku a v případě nejasností prodiskutuje s rozhodčím základny výsledek útoku, který na základě porady může své rozhodnutí změnit. Tento rozhodčí bude mít taktéž 2 praporky pro potvrzení požárního útoku.

VII. Měření času

Čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou na dvě desetinná místa.

Terče musí být konstruovány tak, aby byly vybaveny viditelnou signalizací ukončení pokusu (světelně, mechanicky nebo kombinace obou způsobů).

Při selhání časomíry (časomíra se nezastaví) družstvo opakuje svůj pokus. K opakování pokusu nastupuje družstvo po dohodě s pořadatelem.

Při selhání časomíry delším než jedna hodina, rozhodne hlavní rozhodčí společně s radou Podřipské hasičské ligy o dalším průběhu soutěže.

VIII. Příprava základny

Začíná uvolněním základny = odstranění soutěžního stroje ze základny a povelem „Na základnu“.

Před provedením požárního útoku předloží družstvo soutěžní nářadí k přejímce na PŘÍPRAVNÉ ZÁKLADNĚ. Bez provedené přejímky materiálu nebude družstvu umožněn start. Stanovený rozhodčí ve vyhrazeném prostoru provede kontrolu tohoto materiálu.

Připravenost základny při startu osvědčí rozhodčí zvednutím praporku, od tohoto momentu je zakázáno provádět úpravy na základně bez svolení rozhodčího. Svolení (do časového limitu) se vyžaduje zvednutím ruky ve směru k rozhodčímu základny. Bylo-li družstvo po odchodu od základny již vyzváno rozhodčím ke startu povelem startéra „Na místa, připravte se!“, končí stanovený limitní čas na přípravu prvního startu (a to i před jeho naplněním) a jakékoli překročení startovní čáry, od počátku tohoto povelu, je bráno jako špatný start. Od počátku uvedeného povelu je základna uzavřena (platí i pro případný opakovaný start).

Pokud rozhodčí základny písknutím píšťalky uzavře hlavní základnu, tak družstvo už nemá možnost si upravit svůj materiál. To platí i po tzv. ulitém startu.

Možnost znovuotevření základny je pouze při technické závadě na straně rozhodčích či pořadatele, při přerušení pokusu Radou PHL nebo při náhlé změně povětrnostních podmínek, a to na dobu nejvýše do 1 minuty od znovuotevření základny.

Základnu mohou připravovat jen členové soutěžního družstva, toto se nevztahuje na donesení a umístění přenosné požární stříkačky, to mohou provést i nečlenové soutěžního družstva, ale neprodleně pak tento prostor opustí.

Vedoucí družstva označený vestou může stát poblíž ženského družstva při přípravě základny, ale nesmí se dotýkat žádného materiálu.

Všechna soutěžní družstva si na přípravnou základnu donesou všechno vybavení, s kterým budou provádět požární útok.

IX. Startování

Povely „NA MÍSTA, PŘIPRAVTE SE !“, „POZOR !“, výstřel.

Každé soutěžní družstvo má možnost jednoho opakovaného – chybného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra, nebo startovací techniky (selhání výstřelu apod.).

Startování musí být prováděno startovací pistolí. Při špatném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem nebo píšťalkou.

Překročení startovní čáry po povelu startéra „POZOR“ je bráno jako ulitý start.

Při pádu materiálu mimo základnu, startér smí startovat.

X. Hodnocení jednotlivých soutěží

Družstva umístěná v jednotlivých soutěžích s platným časem, v kategorii mužů na prvních 15 místech a v kategorii žen na prvních žen 10 místech, obdrží body do celkového hodnocení.

Podřipské hasičské ligy takto:

Umístění Body muži Body ženy Umístění Body muži Body ženy
1. 15 15 11. 2 2
2. 12 12 12. 1 1
3. 10 10 13. 0 0
4. 9 9 14. 0 0
5. 8 8 15. 0 0
6. 7 7 16. 0 0
7. 6 6 17. 0 0
8. 5 5 18. 0 0
9. 4 4 19. 0 0
10. 3 3 20. 0 0

Při dosažení stejného času přísluší oběma, nebo více družstvům nejvyšší možný počet bodů za dosažené umístění (1. místo 15 b., 1. místo 15 b., 3. místo 13 b.).

Za neplatný pokus je automaticky 0 bodů.

Bodování zůstává stejné i při případném roztřelu stanoveném pořadatelem.

Družstva na bodovaných místech se musí zúčastnit vyhlášení výsledků (výjimku povoluje rada Podřipské okresní ligy a pořadatel). Družstva, která se nemohou zúčastnit vyhlášení výsledků mají povinnost nahlásit toto pořadateli.

Při neúčasti na závěrečném nástupu bez omluvení, nebudou družstvu získané body započítány do celkového hodnocení Podřipské hasičské ligy.

XI. Protesty

Protest musí být podán písemně do 10 minut po ukončení pokusu se zálohou 500 Kč, která bude v případě uznání protestu družstvu vrácena. V opačném případě propadá ve prospěch pořadatele.

XII. Celkové vyhodnocení Podřipské hasičské ligy

Vítězem seriálu a držitelem putovního poháru Podřipské hasičské ligy se stává družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů.

V případě, že bude bodové hodnocení družstev stejné, rozhoduje počet lepších umístění, v případě rovnosti bodů i potom bude následovat rozstřel (další pokus).

Vítěz kategorie TOP se stává na jeden rok držitelem putovního poháru. Družstva na prvních 3 místech všech kategorií obdrží poháry hrazené z fondu ligy.

Do celkového hodnocení budou zařazeny týmy, které se zúčastní alespoň 80% závodů v daném ročníku. Příklad: z 8 závodů se družstvo musí zúčastnit 6 závodů, aby bylo do celkového hodnocení zahrnuto. V případě vyškrtnutí družstva z celkového hodnocení se družstvo za ním posouvá o příčku výše na místo vyškrtnutého družstva.

XIII. Rada Podřipské hasičské ligy

Rada má právo před zahájením soutěže překontrolovat regulérnost dráhy a splnění podmínek pro pořadatele, jak jsou uvedeny v pravidlech.

Rada má právo změnit, zrušit nebo přidat pořadatele pro následující ročník.

Vyžadovat, dle možností, odstranění nedostatků před zahájením soutěže.

Zajistí 2 kvalifikované rozhodčí a startéra!

Na závodech musí být přítomni minimálně 3 členové Rady PHL. Pro platné rozhodnutí Rady PHL je zapotřebí nadpoloviční většina z přítomných hlasů.

V případě podání protestu a situaci, kdy o protestu nebude moci jednoznačně rozhodnout hlavní rozhodčí, který plní funkci odvolací komise složení rady Podřipské hasičské ligy: 

Jméno a příjmení Sbor Telefon Člen rady
Pavel Novák SDH Hrobce 777 859 229 Předseda rady
Jindřich Konfršt SDH Bechlín 724 746 472 Člen rady
Zdeněk Karhan SDH Černouček 603 206 513 Člen rady
Jaroslav Vocásek SDH Předonín 723 174 947 Člen rady
Michaela Dvořáková SDH Dřemčice 737 982 409 Člen rady
Jaroslav Dziásek SDH Štětí 607 533 808 Člen rady
Jaroslava Lochmanová SDH Malešov 606 442 122 Člen rady
Robert Pánek SDH Hrobce 775 440 330 Člen rady

XIV. Podmínky pro pořadatele soutěže

Každý pořadatel odevzdá do fondu Podřipské hasičské ligy ze startovného 200kč za každé soutěžní družstvo. Pokud pořadatel neodevzdá příspěvek do stanovené termínu, tak mu bude pořadatelství odebráno.

Zpracuje propozice své soutěže s uvedením termínu, místa, času prezentace, zahájení, pořadí startu jednotlivých kategorií (muži – ženy/ženy – muži) a počtu základen. V dostatečném předstihu je zašle, nebo předá soutěžním družstvům.

Přijme do soutěže všechna přihlášená družstva.

Zajistí kvalitní přípravu závodní dráhy, její řádné vytyčení (zamezení přístupu do dráhy z obou jejích podélných stran a prostoru kolem startu a základny), ozvučení a zázemí soutěže, včetně odpovídajícího sociálního zařízení.

Zajistí vyvěšení pravidel Podřipské hasičské ligy v požárním útoku na viditelném místě.

Vyznačí místo pro měření délky hadic.

V případě, že se podaří zajistit sponzora Podřipské hasičské ligy, zajistí instalaci jeho reklamního panelu na nejsledovanějším místě soutěže a uveřejní jeho logo a jméno v propozicích své soutěže.

Pořadatel je povinen na soutěžní dráhu umístit značky pro obě kategorie:

 1. ve vzdálenosti 18 m (3B) a 17,5 m (2B) od čáry nástřiku pro pravý i levý proud v ose otvoru terče (značka odhozu hadice C)
 2. ve vzdálenosti 36 m (3B) a 35 m (2B) od čáry nástřiku v ose mezi oběma terči značku pro odložení rozdělovače, ve vzdálenosti 18 a 36 m (3B) a 17,5 a 35 m (2B) od středu základny a středem mezi oběma terči značku pro odhození hadice B.

Vyhlášení výsledků proběhne maximálně 20 min. po ukončení posledního požárního útoku dne (výjimku tvoří závěrečná soutěž seriálu).

Zabezpečí poháry nebo medaile pro první 3 družstva za obě kategorie TOP,ŘÍP (soutěž započítávaná do Podřipské hasičské ligy). U pohárů musí být štítek s označením místa a roku konání a označením kategorie.

Pořadatel je povinen akceptovat a dodržovat všechna ustanovení ve všech článcích/bodech/pra­videl Podřipské hasičské ligy.

Zajistí přípravnou základnu, případně vyhrazený prostor pro přejímku materiálu.

Za hlavní základnou zajistí pásku a to min. 2m od základny.

Pořadatel musí zajistit zátěže na terče.

Příjezd terčů na každý závod bude v 7:30, pořadatel v tuto hodinu už musí mít připravenou elektřinu a naměřenou trať.

Pořadatel zajistí pro rozhodčí občerstvení zdarma v podobě lístků, které budou obsahovat 2×0,5l nealka a 1× jídlo.

XV. Soutěže zařazené do 13. ročníku Podřipské hasičské ligy

Termíny soutěží se stanovují pomocí dohodovacího řízení a shody organizátorů.

PRAVIDLA „Podřipské hasičské ligy žáků“

I. Nejvyšší orgán Podřipské hasičské ligy mládeže v PÚ

Rada mládeže Podřipské hasičské ligy je nejvyšším orgánem na soutěži.

Rada mládeže Podřipské hasičské ligy podléhá Radě Podřipské hasičské ligy.

II. Účast

Soutěže se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z celé ČR i ze zahraničí na základě přihlášky k jednotlivým soutěžím v kategorii starší žáci.

Za přihlášku k soutěži se považuje zaplacení startovného.

Každé družstvo, které se zúčastní závodů, musí odevzdat řádně vyplněnou přihlášku, jejíž formulář bude ke stažení na stránkách PHL.

III. Rozsah soutěže

Soutěže se zúčastní družstva, která se prezentují nejpozději 15 min. před nástupem družstev na začátku soutěže. Pouze ve výjimečných případech (např. porucha vozidla při dopravě na soutěž) povoluje start pořadatel soutěže. V tomto případě je nutné kontaktovat zástupce daného pořadatele v radě přes mobilní telefon.

Všechny závody PHL začínají v 9 hodin. Pokud bude dětský závod zároveň s dospělou kategorií, tak závod začne v 11 hodin. Začátek v jinou časovou dobu musí schválit Rada PHL mládeže.

Nástup družstev začíná v 8:30 hod., do 8:45 hod. bude stanoveno konečné pořadí družstev (výjimky povoluje rada PHL) a v 8:55 hod. je příprava prvního družstva.

Startovné bude uhrazeno družstvy při prezentaci. Výše startovného za jedno družstvo je 400 Kč. Přihlásit se a vybrat startovní pořadí bude možné také na stránkách http://www.podripskaliga.cz

IV. Způsob provedení požárního útoku

Podle Směrnic hry Plamen (platných od 1.9.2016) a pravidel – výjimek platných pro Podřipskou hasičskou ligu žáků (uvedených v článcích I. až XV. pravidlech PHL žáků) na sklopné a nástřikové terče.

Na soutěžní dráhu je povolen vstup pouze soutěžnímu družstvu při pokusu a technické četě.

Na soutěžní dráhu je družstvům zakázáno umísťovat jakékoliv značky, mimo značek umístěných pořadatelem.

Družstvo musí při provádění požárního útoku použít přetlakový ventil schváleného typu, který zajistí Rada mládeže Podřipské hasičské ligy. Tento přetlakový ventil na stroj nasazuje vedoucí soutěžního družstva.

Koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody a musí být našroubován i po vytažení z vodního zdroje. Pro starší žáky je pokus platný i tehdy spadl-li koš do vodního zdroje nebo mimo něj a byl následně našroubován na savici před ponořením do vody. Došroubování koše v kádi se nehodnotí.

Savice musí být řádně sešroubovány dohromady a našroubovány na stroji do ukončení požárního útoku. Mladší žáci mají savicové vedení sešroubované dohromady a našroubované na stroj před zahájením útoku. Sešroubují tedy jen koš.

Obsluhu stroje v kategorii mladší žáci vykonává dospělá osoba starší 18ti let (tzn. obsluhu stroje nesmí ovládat i mladší žák). Tato osoba se nezapočítává jako člen družstva. Tato dospělá osoba obsluhuje pouze motorovou stříkačku a má zakázáno dotýkat se jakéhokoli jiného materiálu. Může pouze dávat slovní pokyny členům družstva.

V. Technické podmínky

Útočné vedení – výjimky ze směrnic hasičských soutěží:

popis překážek a nářadí
- hadice „B75“ minimální plošná šíře 113 mm
- hadice „C52“ minimální plošná šíře 79 mm
- délka hadic minimálně 9,5 m
- proudnice průměr výstřikové hubice 12,5 – 13 mm
- sací koš 110 mm – rozměry ok maximálně 10×10 mm
- kontrola délky hadic po ukončení požárního útoku, změřením minimálně jedné
libovolné hadice u každého soutěžního družstva určené rozhodčím
- v případě použití hákových klíčů nesmí být tyto nijak upraveny

stroj
- přenosná motorová stříkačka s funkčními klouby a klapkou, která vychází ze schváleného
typu
- ovládání plynu mechanické na směšovacím zařízení, nebo na místě vyrobeném
výrobcem
- výfukové potrubí musí procházet vývěvou

doba na přípravu a provedení pokusu
- doba přípravy u kategorie starší a mladší žáci je 6 minut, provedení pokusu do 2 min tz. u kategorie mladší i starší žáci se doba na přípravu zvyšuje na 6 minut. V této době dochází k veškeré přípravě a to včetně sundání stroje na základnu, nasazení přetlakového ventilu a u mladší kategorie našroubování savic
- u kategorie mladší i starší žáci nemusí soutěžící před začátkem přípravné doby chodit ke
startovní čáře
- soutěž se skládá ze dvou kol, kdy každé kolo je hodnoceno zvlášť

provedení disciplín
- požární útok žáci = družstvo soutěží na vlastní stroj
- soutěž je rozdělená na kategorii mladší a starší žáci
- soutěž se skládá ze dvou kol, kdy každé kolo bude hodnoceno zvlášť
- tato kategorie se hodnotí podle bodování PHL
- motorová stříkačka může být v době startu v chodu (může se nastartovat v průběhu
času pro přípravu základny)
- mezi všemi spoji musí projít volně vložený zalaminovaný list papíru
- čára v době výstřiku vody je nedotknutelná (čáry a prostoru za ní se nesmí nic dotýkat)
- podložka pod savice se může používat pouze hladká, rovná bez výřezů o max. tloušťce
12 mm
- pokud druhý proudař dotkne terče proudem a nesrazí ho, nejedná se o neplatný pokus, pokud rozhodčí uzná, že v tom nebyl úmysl.

neplatnost pokusu
- proudnice se nesmí dotýkat čáry nástřiku a smí být opřena o zem

Výstroj soutěžících a družstva je jednotná (pracovní, nebo sportovní, kalhoty ke kotníkům), s povinností dlouhého rukávu trika (trika v kalhotách).

Musí být jednotný dres pro družstvo, včetně barevného provedení.

Obuv pracovní nebo sportovní, nejsou povoleny kopačky – tretry jsou povoleny (délka hřebů max.6mm).

Opasek a ochranná přilba musí být odpovídající Směrnicím hry Plamen.

VI. Jiná ustanovení

Soutěže se mohou zúčastnit pouze žáci daných kategorií.

 1. Mladší do 11let
 2. Starší žáci do 15let

  Věková hranice se počítá od 1.1. do 31.12. příslušného roku. Ročníky se shodují se soutěží hry Plamen. PHL se řídí podle věkové tabulky SH ČMS, vydané k příslušnému ročníku.

  Povinností vedoucího družstva je přivést průkazky všech soutěžících. Je možnost ještě prokázání tzv. dočasnou průkazkou. Pokud vedoucí neprokáže soutěžícího průkazkou nebo dočasnou průkazkou, tak nebude závodník připuštěn k závodu.

  K rozhodčímu základy přibude pomocný rozhodčí. Jeho úkolem bude kontrola průkazek a řádného ustrojení soutěžících, vedoucího a strojníka. Dále kontrola družstev, aby byly včas na přípravné základně. Rozhodčí bude i sledovat průběh útoku a v případě nejasností prodiskutuje s hlavním rozhodčím výsledek útoku.

  Soutěžící smí na jedné soutěži startovat pouze ve dvou družstvech (vlastní + 1× cizí) bez ohledu na kategorii.

  Družstvo může mít zapůjčeného pouze jednoho závodníka, který tento pokus absolvuje v dresu svého družstva.

  Každé družstvo může půjčit pouze dva závodníky.

  V případě porušení těchto ustanovení budou potrestána všechna družstva, za která soutěžící startoval neplatným pokusem!

  Rada PHL má možnost do 30 dnů změnit výsledky soutěže, pokud na základě fotografií družstev zjistí, že bylo porušeno pravidlo o půjčování.

  Je zakázaná konzumace alkoholu všech vedoucích, soutěžících a rozhodčích před soutěží i v celém jejím průběhu. Porušení tohoto zákazu se bude hodnotit jako porušení kázně, na základě kterého rozhodne Rada mládeže PHL o vyloučení příslušného družstva nebo osoby.

  Na nástupu před soutěží a po soutěži musí být každé zúčastněné družstvo nastoupeno v minimálním počtu 4 osob řádně ustrojených (soutěžní dres, stejnokroj atd.). Vztahuje se jen na horní část oblečení. Při nedodržení tohoto pravidla bez omluvy budou dotčenému družstvu odebrány všechny body získané v soutěži. Kontrolou pravidla se pověřují rozhodčí na základně.

Akceptování tohoto pravidla, včetně ukázněnosti na nástupech, by mělo zvýšit celkovou úroveň „ Podřipské hasičské ligy“ a renomé těchto závodů v očích divácké veřejnosti.

VII. Měření času

Čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou na dvě desetinná místa.

Terče musí být konstruovány tak, aby byly vybaveny viditelnou signalizací ukončení pokusu (světelně, mechanicky nebo kombinace obou způsobů).

Při selhání časomíry (časomíra se nezastaví) družstvo opakuje svůj pokus. K opakování pokusu nastupuje družstvo po dohodě s pořadatelem.

Při selhání časomíry delším než jedna hodina, rozhodne hlavní rozhodčí společně s Radou mládeže Podřipské hasičské ligy o dalším průběhu soutěže.

VIII. Příprava základny

Začíná uvolněním základny = odstranění soutěžního stroje ze základny a povelem „Na základnu“.

Před provedením požárního útoku předloží družstvo soutěžní nářadí k přejímce na PŘÍPRAVNÉ ZÁKLADNĚ. Bez provedené přejímky materiálu nebude družstvu umožněn start. Stanovený rozhodčí ve vyhrazeném prostoru provede kontrolu tohoto materiálu.

Nastartování stroje se nezapočítává do časového limitu pro přípravu.

Připravenost základny při startu osvědčí rozhodčí zvednutím praporku, od tohoto momentu je zakázáno provádět úpravy na základně bez svolení rozhodčího. Svolení (do časového limitu) se vyžaduje zvednutím ruky ve směru k rozhodčímu základny. Bylo-li družstvo po odchodu od základny již vyzváno rozhodčím ke startu povelem startéra „Na místa, připravte se!“, končí stanovený limitní čas na přípravu prvního startu (a to i před jeho naplněním) a jakékoli překročení startovní čáry, od počátku tohoto povelu, je bráno jako špatný start. Od počátku uvedeného povelu je základna uzavřena (platí i pro případný opakovaný start).

Pokud rozhodčí základny písknutím píšťalky uzavře hlavní základnu, tak družstvo už nemá možnost si upravit svůj materiál. To platí i po tzv. ulitém startu.

Možnost znovuotevření základny je pouze při technické závadě na straně rozhodčích či pořadatele, při přerušení pokusu Radou PHL žáků nebo při náhlé změně povětrnostních podmínek, a to na dobu nejvýše do 1 minuty od znovuotevření základny.

Základnu mohou připravovat jen členové soutěžního družstva, toto se nevztahuje na donesení a umístění přenosné požární stříkačky, to mohou provést i nečlenové soutěžního družstva, ale neprodleně pak tento prostor opustí.

Povinnosti vedoucího žáků a strojníka mladších žáků: musí být při přípravě i útoku svého družstva řádně ustrojen (plná obuv, dres/vesta pro vedoucí, helma), nemusí mít pásek a může mít dres s krátkým rukávem.

Vedoucí startuje přípravu stejně jako žáci od startovní čáry – v závodu strojník také vybíhá od startovní čáry.

Vedoucí družstva musí být označen reflexní vestou.

Při přípravě základny může pomáhat pouze vedoucí družstva, po uplynutí časového limitu musí opustit prostor plnění disciplíny. U kategorie ,,Mladší žáci" mohou připravovat hlavní základnu 2 vedoucí, přičemž se do přípravy počítá příprava mašiny na základnu, nasazení savic na mašinu a nasazení přetlakového ventilu.

IX. Startování

Povely „NA MÍSTA, PŘIPRAVTE SE !“, „POZOR !“, výstřel.

Každé soutěžní družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra, nebo startovací techniky (selhání výstřelu apod.).

Startování musí být prováděno startovací pistolí.

Při špatném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem nebo píšťalkou.

Překročení startovní čáry po povelu startéra ,,POZOR“ je bráno jako ulitý start.

Při pádu materiálu mimo základnu, startér smí startovat.

X. Hodnocení jednotlivých soutěží

Družstva umístěná v jednotlivých soutěžích s platným časem, obdrží body do celkového hodnocení Podřipské hasičské ligy žáků takto:

UMÍSTĚNÍ BODY
1. místo 12
2. místo 9
3. místo 7
4. místo 6
5. místo 5
6. místo 4
7. místo 3
8. místo 2
9. místo 1
10. místo 0

Při dosažení stejného času přísluší oběma, nebo více družstvům nejvyšší možný počet bodů za dosažené umístění (1. místo 12b., 1. místo 12b., 3. místo 7b.).

Za neplatný pokus je automaticky 0 bodů.

Bodování zůstává stejné i při případném rozstřelu stanoveném pořadatelem.

Družstva na bodovaných místech se musí zúčastnit vyhlášení výsledků (výjimku povoluje Rada mládeže Podřipské ligy a pořadatel). Družstva, která se nemohou zúčastnit vyhlášení výsledků, mají povinnost nahlásit toto pořadateli.

Při neúčasti na závěrečném nástupu bez omluvení, nebudou družstvu získané body započítány do celkového hodnocení Podřipské hasičské ligy žáků.

XI. Protesty

Protest musí být podán písemně do 10-ti minut po ukončení pokusu se zálohou 500 Kč, která bude v případě uznání protestu družstvu vrácena. V opačném případě propadá ve prospěch pořadatele.

XII. Celkové vyhodnocení Podřipské hasičské ligy

Vítězem seriálu a držitelem putovního poháru Podřipské hasičské ligy žáků se stává družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů.

V případě, že bude bodové hodnocení družstev stejné, rozhoduje počet lepších umístění, v případě rovnosti bodů i potom bude následovat rozstřel (další pokus).

Vítěz dané kategorie se stává na jeden rok držitelem putovního poháru. Družstva na prvních 3 místech obdrží poháry hrazené z fondu ligy.

XIII. Rada mládeže Podřipské hasičské ligy

Rada má právo před zahájením soutěže překontrolovat regulérnost dráhy a splnění podmínek pro pořadatele, jak jsou uvedeny v pravidlech.

Rada má právo změnit, zrušit nebo přidat pořadatele pro následující ročník.

Vyžadovat, dle možností, odstranění nedostatků před zahájením soutěže.

Zajistí 2 kvalifikované rozhodčí a startéra!

Na závodech musí být přítomni minimálně 3 členové Rady mládeže PHL. Pro platné rozhodnutí Rady mládeže PHL je zapotřebí nadpoloviční většina z přítomných hlasů.

V případě podání protestu a situaci, kdy o protestu nebude moci jednoznačně rozhodnout hlavní rozhodčí, který plní funkci odvolací komise složení Rady mládeže Podřipské hasičské ligy:
 

Jméno a příjmení Sbor Telefon Člen rady
Robert Pánek SDH Hrobce 775 440 330 Předseda rady
Zdeňka Nováková SDH Předonín 724 648 675 Člen rady
Markéta Machová SDH Malešov 723 214 901 Člen rady
Ivan Kubíček SDH Předonín 731 463 334 Člen rady
Pavel Novák SDH Hrobce 777 859 229 Člen rady
Zdeněk Karhan SDH Černouček 603 206 513 Člen rady
Eliška Winterová SDH Černčice 603 765 468 Člen rady

XIV. Podmínky pro pořadatele soutěže

Každý pořadatel odevzdá do fondu Podřipské hasičské ligy ze startovného 200kč za každé soutěžní družstvo. Pokud pořadatel neodevzdá příspěvek do stanoveného termínu, tak mu bude pořadatelství odebráno.

Zpracuje propozice své soutěže s uvedením termínu, místa, času prezentace, zahájení, pořadí startu družstev a počtu základen. V dostatečném předstihu je zašle, nebo předá soutěžním družstvům.

Přijme do soutěže všechna přihlášená družstva.

Zajistí kvalitní přípravu závodní dráhy, její řádné vytyčení (zamezení přístupu do dráhy z obou jejích podélných stran a prostoru kolem startu a základny), ozvučení a zázemí soutěže, včetně odpovídajícího sociálního zařízení.

Zajistí vyvěšení pravidel Podřipské hasičské ligy žáků v požárním útoku na viditelném místě.

Vyznačí místo pro měření délky hadic.

V případě, že se podaří zajistit sponzora Podřipské hasičské ligy, zajistí instalaci jeho reklamního panelu na nejsledovanějším místě soutěže a uveřejní jeho logo a jméno v propozicích své soutěže.

Pořadatel je povinen na soutěžní dráhu umístit značky:

 1. ve vzdálenosti 8,75m od čáry nástřiku pro pravý i levý proud v ose otvoru terče (značka odhozu hadice C)
 2. ve vzdálenosti 17,5m od čáry nástřiku v ose mezi oběma terči značku pro odložení rozdělovače, ve vzdálenosti 8,75m a 17,5m od středu základny a středem mezi oběma terči značku pro odhození hadice B.

  Vyhlášení výsledků proběhne maximálně 20 min. po ukončení posledního požárního útoku dne (výjimku tvoří závěrečná soutěž seriálu).

  Zabezpečí poháry nebo medaile u obou kol pro první tři družstva u dané kategorie (soutěž započítávaná do Podřipské hasičské ligy), u pohárů s označením místa a roku konání a označením kategorie.

  Pořadatel je povinen akceptovat a dodržovat všechna ustanovení ve všech článcích /bodech/ pravidel Podřipské hasičské ligy.

  Zajistí přípravnou základnu, případně vyhrazený prostor pro přejímku materiálu.

XV. Soutěže zařazené do Podřipské hasičské ligy žáků:

Termíny soutěží se stanovují pomocí dohadovacího řízení a shody organizátorů.

Podřipská hasičská liga v požárním útoku

Podřipská hasičská liga © 2024 ~ Vytvořil milanpala.cz ~ Redakční systém FSL CMS